HISTORY HUNTERS . HELWYR HANES . SEALGAIRÍ STAIRE

Ever fancied delving into your family or local history? Can you imagine yourself as a historic super sleuth unearthing long lost nuggets of history from the dust of ancient archives? Might you enjoy researching, writing and publishing blogs and articles about your region’s archaeology or mythology or are you ready to unleash the slumbering storyteller within? If so, our History Hunters free, half day training courses are for you! 

 

Training includes how to collect and record oral history, how to search online and published archive sources for Wales and Ireland, how to share and publish research in the form of articles and blogs, and how to tell these stories as entertaining tales. In addition, our monthly mentoring sessions will both support you and connect you with other History Hunters in your area so that we build a community of people unearthing the history of their area.

If you're interested in joining our History Hunters programme, please fill in the form below so that we can keep in touch.

Ydych chi erioed wedi ffansio ymchwilio'ch hanes teuluol neu leol? Allwch chi ddychmygu'ch hun fel ditectif hanesyddol yn dadorchuddio hanes coll o lwch archifau hynafol? A allech chi fwynhau ymchwilio, ysgrifennu a chyhoeddi blogiau ac erthyglau am archeoleg neu fytholeg eich rhanbarth, neu a ydych chi'n barod i ryddhau'r storïwr sy'n cysgu oddi mewn? Os felly, mae ein cyrsiau hyfforddi rhad ac am ddim, Helwyr Hanes ar eich cyfer chi! 

 

Mae hyfforddiant yn cynnwys sut i gasglu a chofnodi hanes llafar, sut i chwilio ffynonellau archif ar-lein a chyhoeddedig ar gyfer Cymru ac Iwerddon, sut i rannu a chyhoeddi ymchwil ar ffurf erthyglau a blogiau, a sut i adrodd y rhain fel straeon difyr. Yn ogystal, bydd ein sesiynau mentora misol yn eich cefnogi ac yn eich cysylltu â Helwyr Hanes eraill yn eich ardal fel ein bod yn adeiladu cymuned o bobl sy'n fforio hanes eu hardal.

Os oes gennych ddiddordeb, llenwch y ffurflen isod fel y gallwn gysylltu ymhellach.

If you've attended History Hunters training, please access the ONLINE FORUM to share progress on research, ask for advice etc.

Os ydych wedi mynychu hyfforddiant Helwyr Hanes ewch i'ch FFORWM AR-LEIN i rannu cynnydd ar ymchwil, gofyn am gyngor ac ati. 

Let us keep you informedGadewch i ni gysylltuDéanaimis teagmháil
arrow&v