top of page
HISTORY HUNTERS . HELWYR HANES . SEALGAIRÍ STAIRE

Ever fancied delving into your family or local history? Can you imagine yourself as a historic super sleuth unearthing long lost nuggets of history from the dust of ancient archives? Might you enjoy researching, writing and publishing blogs and articles about your region’s archaeology or mythology or are you ready to unleash the slumbering storyteller within? If so, our suite of free History Hunters training resources and support might well be for you!

Alternatively, you may already be accomplished local history researcher with a wealth of rich knowledge under your belt. History Hunters is for you too, we'd love you to join and share what you've already discovered.

 

Free training resources include how to collect and record oral history, how to search online and published archive sources for Wales and Ireland, how to share and publish research in the form of articles and blogs, and how to tell these stories as entertaining tales. In addition, support and mentoring via monthly History Hunters Huddles and ongoing community knowledge and obsession share via our History Hunters forum will both encourage you and connect you with other History Hunters across our project areas so that we build a community of people passionate about unearthing the history of their locality.

If you're interested in joining our History Hunters programme, please fill in the form below so that we can keep in touch.

Ydych chi erioed wedi ffansio ymchwilio'ch hanes teuluol neu leol? Allwch chi ddychmygu'ch hun fel ditectif hanesyddol yn dadorchuddio hanes coll o lwch archifau hynafol? A allech chi fwynhau ymchwilio, ysgrifennu a chyhoeddi blogiau ac erthyglau am archeoleg neu fytholeg eich rhanbarth, neu a ydych chi'n barod i ryddhau'r storïwr sy'n cysgu oddi mewn? Os felly, mae'n gryn bosib y bydde gennych ddiddordeb yn ein adnoddau Helwyr Hanes rhad ac am ddim, a chefnogaeth. 

Fel arall, efallai eich bod eisoes yn ymchwilydd hanes lleol medrus gyda chyfoeth o wybodaeth i'w rannu. Mae Helwyr Hanes ar eich cyfer chi hefyd, byddem wrth ein bodd pe byddech chi'n ymuno i rhannu'r hyn rydych chi wedi'i ddarganfod eisoes.

 

Mae'r adnoddau hyfforddiant yn cynnwys sut i gasglu a chofnodi hanes llafar, sut i chwilio ffynonellau archif ar-lein a chyhoeddedig ar gyfer Cymru ac Iwerddon, sut i rannu a chyhoeddi ymchwil ar ffurf erthyglau a blogiau, a sut i adrodd y rhain fel straeon difyr. Yn ogystal, bydd mentora a chefnogaeth i chi trwy ein Heidiau Helwyr Hanes misol a'r fforwm Helwyr Hanes ar lein, a bydd hyn hefyd yn fodd i'ch cysylltu â Helwyr Hanes eraill ar draws ardaloedd ein prosiect fel ein bod yn adeiladu cymuned o bobl sy'n angerddol am fforio eu hanes lleol .

Os oes gennych ddiddordeb, llenwch y ffurflen isod fel y gallwn gysylltu ymhellach.

If you've attended History Hunters training, soon you'll be able to access an ONLINE FORUM just for you. A place to share your research passion, progress on research, ask for advice etc. Make sure you've registered your interest and we'll keep you informed. See below.

Os ydych wedi mynychu hyfforddiant Helwyr Hanes cyn bo hir byddwch yn medru mynd i FFORWM AR LEIN yn arbennig ar eich gyfer i rannu angerdd am eich ymchwil, cynnydd ar ymchwil, gofyn am gyngor ac ati. Gwnewch yn siwr eich bod wedi cofnodi eich diddordeb. Gwelwch isod.

Let us keep you informedGadewch i ni gysylltuDéanaimis teagmháil
arrow&v

Yayyyy! Now we can let you know about our projects, free training programmes, events and opportunities. Thank you . Diolch . Go raibh maith agat

bottom of page