top of page
TOURISM AMBASSADOR TRAINING, N. PEMBROKESHIRE - DAY 2

Thu, 24 Mar

|

The Old Coach House, Fishguard

TOURISM AMBASSADOR TRAINING, N. PEMBROKESHIRE - DAY 2

Our Tourism Ambassador Training is designed to provide you with enhanced skills to support visitors and the local visitor economy. It’s comprehensive and a lot of fun and designed for those up for some volunteering AND those in our local tourism and hospitality industry. Click through for details.

Registration is closed
See other events

Time & Location

24 Mar 2022, 10:00 – 16:00

The Old Coach House, Fishguard, 10 High St, Fishguard SA65 9AR, UK

Guests

About the Event

(Scroll down for the information in Welsh)

This is our SECOND training day for the Ancient Connections Tourism Ambassadors. Our Ancient Connections Tourism Ambassadors will be skilled up to support the communities and serve visitors in our project areas in north Pembrokeshire and County Wexford, and along the new Pilgrim route being developed.

This training is suitable for:

 • Those with a passion for their place and time to give to some volunteering
 • Owners / Managers and Front Line staff in the hospitality industry: hotel, B&B, Self-Catering, Campsite operators etc.
 • Hospitality staff including bar and restaurant waiting and serving teams
 • Reception personnel.
 • Existing volunteers within the history, heritage and tourism sector
 • Walking and outdoor pursuit guides and rangers.
 • Art and Craft Gallery personnel

...and others with similar engagement with visitors.

As well as being informative and full of tangible new skills, it's also great fun and a good way of finding other like-minded people in your community passionate about your place AND networking with local tourism businesses.

As an Ambassador, you may get involved in a variety of activities, from simply providing a better depth of service to your customers to providing visitors and pilgrims with a personal warm welcome and sharing your local knowledge and insights with them. You might also get involved in representing your locality at local events and on heritage days. And then of course, there's also the exciting possibility of joining pilgrim groups on part of their journey to tell stories or just pass on local points of interest and a good Pembrokeshire / County Wexford welcome!

This March - April we're offering 3 full days of Ambassador Training in north Pembrokeshire and in Co Wexford, of which 2 must be completed in full. You need only attend the training based in your project area, i.e. either in Co. Wexford or in north Pembrokeshire. Two of these days will be class based, one will be 'out and about', visiting sites of special interest. It's up to you which two days you choose (and you're very welcome to come to all three!)

All can be booked on this site.

Another round of training will be offered in the autumn. If you fail to complete the training in this round, you have the option of completing in the Autumn. Those dates will be announced later this year.

Training includes:

- Local and national tourism context: getting to know who your local visitors are and what they're looking for / why they're visiting

- About the tourism economy in your area

- Customer service skills around meeting, greeting and sharing information with visitors

- How to develop bespoke local itineraries for visitors to your area

- Key aspects of local history, heritage and culture, people and places that make your square mile very special.

- How to share information engagingly and tell a story

ALL TRAINING IS FREE. The course modules are supported by comprehensive resource packs so that you can continue to learn and revise your learning in your own time. Ambassadors receive a certificate and a badge.

We also plan to bring our Wexford and Pembrokeshire Ambassadors together on a series of exciting exchange visits during this training programme, so that we can learn about each other's places and promote each other as destinations where our visitors can follow the strands of some of our most fantastic stories!

*********************************************************************************************************************************

Bydd ein Llysgenhadon Twristiaeth Cysylltiadau Hynafol yn datblygu sgiliau i gefnogi’u cymunedau a gwasanaethu ymwelwyr yn ardaloedd ein prosiect yng ngogledd Sir Benfro a Sir Wexford, ac ar hyd y llwybr Pererinion newydd sy’n cael ei ddatblygu.

Mae’r hyfforddiant hwn yn addas ar gyfer:

• Rhai sydd ag angerdd am eu lle ag amser i wirfoddoli

• Perchnogion / Rheolwyr a staff rheng flaen yn y diwydiant lletygarwch: gwestai, gwely a brecwast, hunanarlwyo, gweithredwyr safleoedd gwersylla ayyb

• Staff lletygarwch gan gynnwys timau gweini bar a bwyty

• Personél y dderbynfa.

• Gwirfoddolwyr presennol o fewn y sector hanes, treftadaeth a thwristiaeth

• Tywyswyr cerdded a gweithgareddau awyr agored.

• Personél orielau celf a chrefft

...ac eraill sydd ag ymgysylltiad tebyg ag ymwelwyr.

Yn ogystal â bod yn addysgiadol ac yn llawn sgiliau newydd diriaethol, mae’r hyfforddiant yn llawn hwyl ac yn ffordd dda o ddod o hyd i bobl eraill o'r un anian yn eich cymuned sy'n angerddol am eich milltir sgwar, a rhwydweithio â busnesau twristiaeth lleol.

Fel Llysgennad, gallwch ddisgwyl cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau, o ddarparu dyfnder gwell o wasanaeth i'ch cwsmeriaid i ddarparu croeso cynnes personol i ymwelwyr a phererinion a rhannu eich gwybodaeth leol a'ch mewnwelediad gyda nhw. Efallai y byddwch hefyd yn cynrychioli eich ardal leol mewn digwyddiadau lleol ac ar ddiwrnodau treftadaeth. Ac yna wrth gwrs, mae yna hefyd y posibilrwydd cyffrous o ymuno â grwpiau pererinion ar ran o'u taith i adrodd straeon neu drosglwyddo pwyntiau o ddiddordeb lleol a chroeso da Sir Benfro / Sir Wexford!

Bydd Llysgenhadon Twristiaeth Cysylltiadau Hynafol yn meddu ar y sgiliau i gefnogi’r cymunedau a gwasanaethu ymwelwyr yn ardaloedd ein prosiect yng ngogledd Sir Benfro a Sir Wexford, ac ar hyd y llwybr Pererinion newydd sy’n cael ei ddatblygu.

Rhwng mis Mawrth a mis Ebrill eleni rydym yn cynnig 3 diwrnod llawn o hyfforddiant Llysgenhadon yng ngogledd Sir Benfro ac yn Swydd Wexford, a rhaid cwblhau 2 ohonynt yn llawn. Dim ond yr hyfforddiant sydd wedi’i leoli yn eich ardal chi o’r prosiect y mae angen i chi ei fynychu, h.y. naill ai yn Co. Wexford neu yng ngogledd Sir Benfro. Bydd dau o'r diwrnodau hyn yn cymryd rhan mewn ‘dosbarth’, ac un 'allan ac o gwmpas', yn ymweld â safleoedd o ddiddordeb arbennig. Chi sydd i benderfynu pa ddau ddiwrnod a ddewiswch (ac mae croeso mawr i chi ddod i'r tri!)

Gellir archebu pob un ar y wefan hon.

Bydd rownd arall o hyfforddiant yn cael ei gynnig yn yr hydref. Os methwch â chwblhau'r hyfforddiant yn y rownd hon, mae gennych yr opsiwn o gwblhau yn yr Hydref. Cyhoeddir y dyddiadau hynny yn ddiweddarach eleni.

Mae hyfforddiant yn cynnwys:

- Cyd-destun twristiaeth lleol a chenedlaethol: dod i wybod pwy yw eich ymwelwyr lleol a beth maen nhw'n chwilio amdano / pam maen nhw'n ymweld

- Am yr economi dwristiaeth yn eich ardal

- Sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid o amgylch cyfarch a rhannu gwybodaeth ag ymwelwyr

- Sut i ddatblygu teithlenni lleol pwrpasol ar gyfer ymwelwyr â'ch ardal

- Agweddau allweddol ar hanes lleol, treftadaeth a diwylliant, pobl a lleoedd sy'n gwneud eich milltir sgwâr yn arbennig iawn.

- Sut i rannu gwybodaeth yn ddifyr ac adrodd stori

MAE’R HOLL HYFFORDDIANT AM DDIM. Cefnogir modiwlau'r cwrs gan becynnau adnoddau cynhwysfawr fel y gallwch barhau i ddysgu ac adolygu yn eich amser eich hun. Mae Llysgenhadon yn derbyn tystysgrif a bathodyn.

Rydym hefyd yn bwriadu dod â’n Llysgenhadon o Wexford a Sir Benfro at ei gilydd ar gyfres o ymweliadau cyfnewid cyffrous yn ystod y rhaglen hyfforddi hon, fel y gallwn ddysgu am leoedd ein gilydd a hyrwyddo ein gilydd fel cyrchfannau, lle gall ein hymwelwyr ddilyn llinynnau rhai o’n straeon gwych!

Schedule


 • 10 minutes

  AMBASSADOR TRAINING DAY SCHEDULE

Tickets

Price

Quantity

Total

 • AMBASSADOR TRAINING DAY 2

  €0.00

  This guarantees your place on our training day.

  €0.00

  0

  €0.00

Total

€0.00

Share This Event

bottom of page