top of page
SHARING YOUR RESEARCH - BLOGS & ARTICLES

Thu, 06 May

|

Online Zoom workshop

SHARING YOUR RESEARCH - BLOGS & ARTICLES

On this workshop you’ll learn to write engaging, succinct blogs and fascinating articles that can be shared on social media and with online history and heritage databases, to make best use of your research. You'll also learn how to upload and publish your work on our ANCIENT CONNECTIONS Omeka site.

Registration is Closed
See other events

Time & Location

06 May 2021, 14:00 – 16:30

Online Zoom workshop

Guests

About the Event

This workshop is provided by the ANCIENT CONNECTIONS PROJECT to support curious individuals and those with an interest in their local history and stories, to develop skills and be mentored to dig further into their community's past, and share what they find effectively. No previous experience is necessary. 

This ONLINE workshop is one of four FREE modules of training that will equip you with all you need to know about collecting, recording and sharing a treasure trove of history and stories from your square mile. It sits alongside three other modules: - -----

- Collecting Oral Histories and Stories

- Using Online Sources (part I and part II)

- Telling your Local Stories to the World 

Each module is supported by and informative, downloadable resource pack.

This module is repeated twice during our HISTORY HUNTERS FESTIVAL.

SHARING YOUR RESEARCH

You’ve done the research, gathered fascinating information and stories and you’re eager to share all you’ve discovered…..but how? On this workshop you’ll learn to write short, succinct blogs and engaging articles that can be shared on social media and with online history and heritage databases, to make best use of your research. This will be a relaxed and informative session, beginning with light refreshments on arrival and a chance to get to know each other. It will be held in a facility with a shared computer with online access for you to use.

On this half day course you will learn:

- How to write engaging and creative copy to share your research with a wide audience

- How to distil your research into the most important points to communicate

- Different styles and requirements for blogs and articles

- What online historic databases, e.g. Coflein you can share your research with and how to do so.

- How to upload your research articles to Ancient Connections own online archive system

This workshop will be facilitated by Angharad Wynne, Abarta Heritage

Angharad has over twenty years experience working internationally as a marketing and communications consultant in the culture, heritage and tourism fields. She has a background in history and archaeology and is a published writer and professional storyteller. She regularly works with communities to develop their skills in gathering and communicating their history and stories, particularly in a tourism context.

PLACES ON THIS WORKSHOP ARE LIMITED TO 20. BOOKING IS ESSENTIAL

Gweithdy yw hwn a ddarperir gan y prosiect CYSYLLTIADAU HYNAFOL i gefnogi unigolion chwilfrydig a'r rhai sydd â diddordeb yn eu hanes a'u straeon lleol, i ddatblygu sgiliau a chael eu mentora i gloddio ymhellach i orffennol eu cymuned, a rhannu'r hyn y maent yn ei ddarganfod yn effeithiol. Nid oes angen profiad blaenorol.

Mae'r gweithdy byr hwn yn un o bedwar modiwl hyfforddi AM DDIM a fydd yn meithrin sgiliau sydd angen arnoch er mwyn casglu, recordio a rhannu trysorfa o hanes a straeon o'ch milltir sgwâr. Mae'n eistedd ochr yn ochr â thri modiwl arall: 

- Casglu Hanesion a Stroriâu Llafar

- Defnyddio Ffynonellau Ar-lein (Rhan I a II)

- Traddodi eich Storiâu Lleol i'r Byd

Cefnogir pob modiwl gan becyn adnoddau y gellir ei lawrlwytho, sy'n llawn gwybodaeth.

Mae'r modiwl hwn yn cael ei ailadrodd ddwywaith yn ystod ein GWYL HELWYR HANES.

RHANNU EICH YMCHWIL

Rydych chi wedi gwneud yr ymchwil, wedi casglu gwybodaeth a straeon hynod ddiddorol ac rydych chi'n awyddus i rannu'r cyfan... ond sut? Ar y gweithdy hwn byddwch chi'n dysgu ysgrifennu blogiau byr, cryno ac erthyglau gafaelgar y gellir eu rhannu ar gyfryngau cymdeithasol a gyda chronfeydd data hanes a threftadaeth ar-lein, i wneud y defnydd gorau o'ch ymchwil. Bydd hon yn sesiwn hamddenol ac addysgiadol. Ar y cwrs byr hwn byddwch chi'n dysgu:

- Sut i ysgrifennu copi deniadol a chreadigol i rannu'ch ymchwil â chynulleidfa eang

- Sut i ddistyllu'ch ymchwil i'r pwyntiau pwysicaf i'w cyfathrebu

- Gwahanol arddulliau a gofynion ar gyfer blogiau ac erthyglau

- Pa gronfeydd data hanesyddol ar-lein, e.e. Coflein y gallwch chi rannu eich ymchwil gyda, a sut i wneud hynny.

- Sut i uwchlwytho'ch erthyglau ymchwil i system archifau ar-lein Cysylltiadau Hynafol

Bydd y gweithdy hwn yn cael ei hwyluso gan Angharad Wynne, Treftadaeth Abarta

Mae gan Angharad dros ugain mlynedd o brofiad yn gweithio’n rhyngwladol fel ymgynghorydd marchnata a chyfathrebu ym meysydd diwylliant, treftadaeth a thwristiaeth. Mae ganddi gefndir mewn hanes ac archeoleg ac mae'n awdur cyhoeddedig a storïwr proffesiynol. Mae hi'n gweithio'n rheolaidd gyda chymunedau i ddatblygu eu sgiliau wrth gasglu a chyfleu eu hanes a'u straeon, yn enwedig mewn cyd-destun twristiaeth.

MAE'R GWEITHDY HWN AM DDIM OND CYFYNGIR LLEOEDD, FELLY MAE ARCHEBU LLE YN HANFODOL

Tickets

Price

Quantity

Total

 • FREE WORKSHOP PLACE

  €0.00

  This ticket includes your Zoom link to join and participate in the workshop. Here it is: https://us02web.zoom.us/j/81065703906 Meeting ID: 810 6570 3906 Please keep this safe. We look forward to seeing you!

  €0.00

  0

  €0.00

Total

€0.00

Share This Event

bottom of page