COLLECTING ORAL HISTORIES AND STORIES
Tue, 11 May | Online, Zoom Workshop

COLLECTING ORAL HISTORIES AND STORIES

Ever bemoaned that we loose a wealth of stories, history and knowledge with every passing generation? This is your chance to learn how to capture that information before it's too late, and also how to interview and gather historic viewpoints from across the age groups of your community.
Registration is Closed

Time & Location

11 May, 14:00 – 15:30
Online, Zoom Workshop

About the Event

This workshop is part of the HISTORY HUNTERS training by the ANCIENT CONNECTIONS PROJECT to support curious individuals and those with an interest in their local history and stories, to develop skills and be mentored to dig further into their community's past, and share what they find effectively. No previous experience is necessary.

This short, ONLINE WORKSHOP is one of four FREE modules of training that will equip you with all you need to know about collecting, recording and sharing a treasure trove of history and stories from your local area. It sits alongside three other modules:

- Using Online Sources

- Sharing Your Research

- Telling your Local Stories to the World

Each module is supported by an informative, downloadable resource pack.

COLLECTING ORAL HISTORIES AND STORIES

Ever bemoaned that we lose a wealth of stories, history and knowledge with every passing generation? This is your chance to learn how to capture that information before it’s too late, and also how to interview and gather historic viewpoints from across the age groups of your community. This will be a relaxed and informative online workshop.

On this course you will learn:

- How to plan and undertake an oral history project

- How to decide upon and establish research themes

- Get a basic understanding of issues around copyright and consents and learn what you need to do.

- How to record the information

- How to process and transcribe gathered information

- How and where to store and archive the gathered information.

This workshop will be facilitated by Róisín Burke, Director of Abarta Heritage

Róisín has extensive experience both in archaeology and the field of heritage tourism. She specialises in designing and delivering bespoke training programmes, tour guide training and mentoring services to local community groups – assisting them to tell the story of their special places.

PLACES ON THIS WORKSHOP ARE FREE BUT LIMITED, SO BOOKING IS ESSENTIAL

Gweithdy yw hon a ddarperir gan y prosiect CYSYLLTIADAU HYNAFOL i gefnogi unigolion chwilfrydig a'r rhai sydd â diddordeb yn eu hanes a'u straeon lleol, i ddatblygu sgiliau a chael eu mentora i gloddio ymhellach i orffennol eu cymuned, a rhannu'r hyn y maent yn ei ddarganfod yn effeithiol. Nid oes angen profiad blaenorol.

Mae'r gweithdy AR LEIN, byr hwn yn un o bedwar modiwl hyfforddi AM DDIM a fydd yn meithrin sgiliau sydd angen arnoch er mwyn casglu, recordio a rhannu trysorfa o hanes a straeon o'ch milltir sgwâr. Mae'n eistedd ochr yn ochr â thri modiwl arall: - --- Defnyddio Ffynonellau Ar-lein

- Rhannu Eich Ymchwil

- Traddodi eich Storiâu Lleol i'r Byd

Cefnogir pob un gan becyn adnoddau, llawn gwybodaeth, y gellir ei lawrlwytho.

CASGLU HANESION A STORIÂU LLAFAR

Ydych chi erioed wedi galaru ein bod ni'n colli cyfoeth o straeon, hanes a gwybodaeth gyda phob cenhedlaeth sy'n mynd heibio? Dyma'ch cyfle i ddysgu sut i gipio'r wybodaeth honno cyn ei bod hi'n rhy hwyr, a hefyd sut i gyfweld a chasglu safbwyntiau hanesyddol o unigolion a grwpiau ar draws ystod oedran eich cymuned. Bydd hon yn sesiwn hamddenol ac addysgiadol ar lein.

Ar y cwrs byr hwn byddwch chi'n dysgu:

- Sut i gynllunio a chynnal arolwg hanes llafar

- Sut i benderfynu ar themâu ymchwil a'u sefydlu

- Dealltwriaeth sylfaenol o faterion yn ymwneud â hawlfraint a chaniatâd a dysgu beth sydd angen i chi ei wneud.

- Sut i gofnodi'r wybodaeth

- Sut i brosesu a thrawsgrifio'r wybodaeth a gasglwyd

- Sut a ble i storio ac archifo'r wybodaeth a gasglwyd.

Bydd y gweithdy hwn yn cael ei hwyluso gan Róisín Burk, Cyfarwyddwr Treftadaeth Abarta

Mae gan Róisín brofiad helaeth mewn archeoleg a maes twristiaeth treftadaeth. Mae'n arbenigo mewn dylunio a darparu rhaglenni hyfforddi pwrpasol, hyfforddiant tywysydd a gwasanaethau mentora i grwpiau cymunedol lleol - gan eu cynorthwyo i adrodd stori eu lleoedd arbennig.

MAE'R GWIETHDY AM DDIM OND CYFYNGIR Y LLEOEDD, FELLY MAE ARCHEBU LLE YN HANFODOL

Tickets
Price
Quantity
Total
  • WORKSHOP PLACE - FREE
    €0
    €0
    0
    €0
Total€0

Share This Event