AMBASSADORS . LLYSGENHADON .  AMBASADÓIRÍ

Research is only one part of this project. It's vitally important that local stories, history and heritage remain alive within their communities and serve the local economy too.  Ambassadors are tasked with learning about their local history and developing skills to share their knowledge with their communities, with visitors and the tourism industry.

 

We'll be offering Ambassador training in 2021 over 2-3 days for Ambassadors - those in the front line of our tourism industry as well as local volunteers with time to dedicate to sharing their passion for their place. In addition, we'll be offering a shorter, half day training programme called Welcomers for those who play an important role in promoting their place, e.g taxi drivers, shopkeepers, restaurateurs, leisure providers etc.

If you'd like to learn more and be informed about training dates, please let us keep in touch by filling the form below.


Dim ond un rhan o'r prosiect yw ymchwil. Mae'n hanfodol bwysig bod straeon, hanes a threftadaeth leol yn fyw yn eu cymunedau ac yn gwasanaethu'r economi leol hefyd. Mae llysgenhadon yn dysgu am eu hanes lleol ac yn datblygu sgiliau i rannu eu gwybodaeth â'u cymunedau, gydag ymwelwyr a'r diwydiant twristiaeth.

Byddwn yn cynnig hyfforddiant Llysgennad yn 2021 dros 2-3 diwrnod i Lysgenhadon - y rheini yn rheng flaen ein diwydiant twristiaeth yn ogystal â gwirfoddolwyr lleol sydd ag amser i ymroi i rannu eu hangerdd am eu milltir sgwâr. Yn ogystal, byddwn yn cynnig rhaglen hyfforddi hanner diwrnod o'r enw 'Croesawyr' ar gyfer rhieni sy'n chwarae rhan bwysig wrth hyrwyddo eu lle, e.e. gyrwyr tacsi, siopwyr, perchnogion bwytai, darparwyr hamdden ac ati.

Os hoffech ddysgu mwy a chadw mewn cysylltiad ynglŷn â dyddiadau hyfforddi, llenwch y ffurflen isod.

Let us keep you informedGadewch i ni gysylltuDéanaimis teagmháil
arrow&v

Yayyyy! Now we can let you know about our projects, free training programmes, events and opportunities. Thank you . Diolch . Go raibh maith agat